G߂̃J[h QOPON QOOXN QOOWN QOOVN QOOUN QOOTN QOOSN
aJ[h QOPON QOOXN QOOWN QOOVN QOOUN QOOTN QOOSN